Samfundet

Aneby Alliansförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen, som är ett av trossamfunden i Sverige. Tillsammans med många andra församlingar kan vi därigenom samordna utbildning av pastorer, driva missionsarbete i andra länder, få hjälp med administrativa frågor och mycket mer.

Vår organisation

Församlingen har regelbundna församlingsmöten dit alla som är medlemmar i församlingen är inbjudna att delta. På dessa församlingsmöten samtalas om olika frågor och beslut fattas.

Ett av dessa möten är årsmötet som hålls i januari varje år. Då väljs bland annat ledamöter till styrelsen samt funktioner i olika råd och kommittéer. Församlingens ekonomi redovisas och det fattas beslut om budget för kommande år. Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ, och varje medlem kan bidra med en röst.

Styrelsens möts som regel en gång i månaden för att leda församlingens arbete under året.

I församlingen finns ett antal olika råd, kommittéer och ledargrupper som ansvar för olika områden. Allt mellan kontakter med missionärer, snöskottning, ledare för barn- och ungdomsverksamheten till ljudtekniker och gudstjänstledare sköts av medlemmar som frivilligt och ideellt har olika ansvarsuppgifter.

Vi är också en del av Aneby Kristna Råd som är ett lokalt ekumeniskt samarbetsorgan för kyrkor i Aneby.